Disclaimer

 

Vrijwaring

Alle informatie op deze website, www.antris.nl, is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Antris heeft deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Antris kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Zij wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

Op de website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Antris niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Antris wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Antris, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antris of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Antris is het niet toegestaan links naar de website van Antris weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.